Bankacılık ve Finans Ders İçerikleri


T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ
 
 
YIL:1 DÖNEM:1
 
TÜRK DİLİ I – TÜR1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama.
           
İNGİLİZCE I - YDİ1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
Selamlaşma, Tanışma, Kendini Tanıtma, Kişi Zamirleri, İyelik Sıfatları, İşaret Sıfatları, “Olmak” Fiiliyle Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Yapma, Geniş Zaman, Sıklık Zarfları, Geniş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Sahiplik Cümlesi Kurma, Varlık Yokluk Durumları, Şimdiki Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Olmak Fiilinin Geçmiş Zamanda Kullanılması, Geçmiş Zaman ve Düzenli-Düzensiz Fiiller, Geçmiş Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Gelecek Zaman, Gelecek Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Planlı Gelecek Zaman Kullanımı.
 
MATEMATİK I – BNK1015 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
Reel sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, kompleks sayılar, fonksiyonlar, limit, Bolzano- Weierstrass Teoremi, Cauchy dizisi, sınırlı diziler, türev, Rolle ve ortalama değer teoremleri, L’Hospital kuralı.
 
GENEL MUHASEBE I - BNK1013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
İşletme Ve Muhasebe İle İlgili Temel Bilgiler, Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Önemi, Muhasebe, Finans, Karar Alma Süreci İlişkisi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesap Kavramı ve Tek Düzen Hesap Planı, İşletmeye Uygun Hesap Planının Oluşturulması, Muhasebe Dönemi Kavramı, Dönem Açılışı, Açılış Bilançosu ve Hesap Açılışları, Tutulması Zorunlu Defterlerde Dönem Açılışı ve Kayıtların Yapılması, Nakit Hareketlerinin Kaydedilmesi, Nakit ve Benzeri Unsurlara İlişkin Kayıtların Yapılması, Ara Sınav, Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemler ve Kayıtlarının Yapılması, Alacakların Kaydedilmesi, Alacak Kaydında Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar, Şüpheli ve Değersiz Alacakların Kaydedilmesi, Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi İçin İzlenecek Prosedür, Mal Alım Satımına İlişkin Kayıtlar, Aralıklı Envanter ve Sürekli Envanter kayıtları, KDV Hesapları, KDV Hesaplarına İlişkin Kayıtlar, Banka İşlemleri, Banka ile İşletme Arasındaki İşlemlerin Kayıt Altına Alınması, Yabancı Para Cinsinden İşlemlerin Kaydedilmesi, Muhasebe Dönem İçinde Karşılaşılabilecek Özel Durumlar ve Kayıt Yöntemleri ile Yorumlanması, Envanter kavramı, Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter Kavramları, İşletme için Önemlerinin Vurgulanması Örnek Olaylar. 
 
İŞLETME YÖNETİMİ – BNK1011 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
İşletme türleri, işletmeciliğin temel kavramları, işletmeciliğin temel işlevleri; yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe, finans ve insan kaynakları, işletmenin toplumsal çevre ve diğer ekonomik çevrelerle ilişkileri.
 
                                                                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I – ATA1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Devrim kavramı, Türk devrimini hazırlayan nedenler, Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri ve parçalanması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, düzenli ordunun kurulması, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Anlaşması.
 
İKTİSADA GİRİŞ I - BNK1009 (Kredi: 3-0-3, AKTS:4)
Ekonomi, Ekonomik sorun, Temel kavramlar, Talep ve arz, Esneklik, Fayda teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Üretim ve maliyetler, Tam rekabet, Monopol, Monopolcü rekabet, Oligopol, Üretim faktörleri.
 
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - BNK1017 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Hukukun Temel Kavramları, Hukukun Sistemi, Hakkın Tanımı ve Türleri, Kişiler Hukuku, Ara Sınav, Tüzel Kişilik, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Kamu Görevlileri, İnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı.
 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI - ENF1011 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Bilgi teknolojileri temel kavramları, Windows XP, word, excel, powerpoint, internet kullanımı.
 
YIL:1 DÖNEM:2
 
TÜRK DİLİ II – TÜR1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri ve yazı türleri incelemeleri, diksiyon teknikleri, vurgu ve tonlama alıştırmaları.
 
İNGİLİZCE II - YDİ1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)  
Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler, Sıfatlar ve Zamirler, Sıfatların Karşılaştırılması, Sıfatlarda Üstünlük Derecesi, Yakın Geçmiş Zamanda Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri Kurma, Yakın Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman Arasındaki Farklar, Edilgen Cümle Kalıpları, Emir Cümleleri Kurma, Modalar, İsim, Sıfat ve Zarf Cümlecikleri, Gerund ve Infinitive Yapıları.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II – ATA1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Türkiye'de anayasal gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyaseti (1923-1995), İkinci Dünya Savaşı ve neticesi, devrimlerin temel özellikleri ve Türk devrimi, Türk devrimini etkileyen akımlar, demokratik hukuk devleti, Türk hukuk ve eğitim sistemlerinin kurulması Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması, Türk toplum yaşamındaki düzenlemeler (soyadı kanunu…vs), Atatürk ilkelerinin genel niteliği.
 
GENEL MUHASEBE II - BNK1008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Özkaynakların Envanteri, Değerlemesi, Gerekli Kayıtların Yapılması, Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, Bilanço Hesaplarının Kapatılması, Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması, Dönem Sonunda Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar ve Çözüm Önerileri, Monografi Uygulaması.
 
DAVRANIŞ BİLİMLERİ – BNK1018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)
Davranış bilimine giriş, davranış ve bireysel davranış modeli, algılama ve öğrenme, kişilik, tutumlar, motivasyon, liderlik, haberleşme.
 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON – BNK1012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Bilimsel yönetim yaklaşımları, neo-klasik yönetim teorisi, modern yönetim düşüncesi, liderlik, örgütsel motivasyon ve yönetimi, örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, örgütsel çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres ve stres yönetimi, örgüt geliştirme.
 
MATEMATİK II – BNK1014 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
İntegral kavramı; integral alma yöntemleri: değişken değiştirme, parçalı integral, trigonometrik ve hiperbolik değişken değiştirme, rasyonel ve irrasyonel ve trigonometrik ifadelerin integralleri, belirli integral ve uygulamaları; doğrusal denklem sistemleri; matris ve matris işlemleri; determinantlar; özdeğer, özvektörler; doğrusal dönüşümler; doğrusal dönüşüm matrisleri; köşegenleştirme.
 
BORÇLAR HUKUKU - BNK 1016 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları, Borç, Borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, Hukuki işlemler, Sözleşmeler, Sözleşmenin kurulması, Sözleşmenin yorumlanması, Sözleşmenin konusu, Kusursuz sorumluluk, Sebepsiz zenginleşme, Borcun ifası, Alacaklıların temerrüdü, Borçlunun temerrüdü, Müteselsil borçluluk, Alacağın devri, Borcun üstlenilmesi.
 
İKTİSADA GİRİŞ II - BNK 1010 (Kredi: 3-0-3, AKTS:4)
Makroekonomiye giriş, İstihdam ve işsizlik, Fiyat düzeyi ve enflasyon, GSYİH’nin ölçülmesi ve ekonomik büyüme, Tasarruf ve yatırım, Merkez Bankası ve mali sitem, Para, Toplam arz ve toplam talep, toplam harcamalar ve çarpan mekanizması, İş çevrimleri, Para politikası, Maliye politikası, Dışa açık ekonomi ve dış ticaret.
 
YIL:2 DÖNEM:3
 
FİNANSAL YÖNETİM I - BNK2001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Finansal Yönetim ve Fonksiyonlar, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Başabaş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama ve Kontrol, İşletme Sermayesi Yönetimi, Paranın Zaman Değeri.
 
İSTATİSTİK I - BNK2015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Temel Kavramlar: Ana Kütle ve Örnek, Değişken, İstatistiksel Seriler, Verilerin Sınıflandırılması, Gruplandırılması, Grafikle Gösterimi, Merkezî Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık Teorisi, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini ve Güven Sınırları.
 
MİKRO İKTİSAT - BNK 2017 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Farksızlı eğrileri, Bütçe doğrusu, Tüketici tercihlerinin değişmesi, Gelir ve ikame etkileri talep eğrisi, Talep eğrisi- hasılat kavramları ve talep esnekliği, Üretim ve maliyet teorisi, Eş ürün ve toplam ürün eğirleri, Talep ve arz, Piyasa dengesi, Piyasa çeşitleri ve firma
davranışları, Tam rekabet teorisi, Monopol teorisi, Oligopol teorisi, Faktör piyasaları- genel denge ve refah ekonomisi.
 
TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ I - BNK 2003 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Bankanın tanımı ve bankacılığın tarihçesi, Bankaların kuruluşu, Bankaların sınıflandırılması, Merkez bankacılığının tarihsel gelişimi, Türkiye’de merkez bankacılığı, TCMB teşkilat ve organları, Yatırım bankacılığı, Kalkınma bankacılığı, Katılım bankacılığı, Ticari bankacılık, Bankaları organizasyon yapıları.
 
TİCARET HUKUKU – BNK2007 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Tacir, ticari işletme ve ticari şirketler, ticari faiz, ticari defterler, haksız rekabet, marka, çek, bono ve poliçe, ticari suçlar.
 
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK – BNK2019 (Kredi: 2-2-3, AKTS: 3)
Girişim ve girişimcilik kavramı, girişimcilik türleri, girişimci olma nedenleri, girişimcilerin amaç ve sorumlulukları, iş kurma süreci, girişimcilikte başarı ve başarısızlık nedenleri, girişimcilikte finans yönetimi.
 
TEMEL SİGORTACILIK – BNK2013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Sigortanın önemi ve tarihi, temel sigortacılık bilgileri, sigortanın tarafları ve yükümlülükleri, sigorta primi, sigortanın temel prensipleri.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE I – YDİ2033 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
 
YIL:2 DÖNEM:4
 
FİNANSAL YÖNETİM II - BNK2022 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi, Belirsizlik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme, Risk ve Getiri, Portföy Yönetimi, Sermaye Maliyeti, Sermaye Yapısı, Kâr payı Dağıtım Politikası, Türev Ürünler: Forward Kontratlar, Futures Kontratlar, Opsiyon ve Swap Kontratları. Değere Dayalı Yönetim ve Firma Değerinin Tespiti.
 
İSTATİSTİK II - BNK2016 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, İstatistiksel Tahminleme,  İstatistiksel Karar Alma ve Hipotez Testleri, Ki-Kare Testi, Regresyon Analizi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Analizi, İndeksler, Karar Teorisi.
 
MAKRO İKTİSAT - BNK 2018 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Milli gelir hesapları, Klasik ve Keynesci makro analiz, Büyüme ve birikim, Büyüme ve politika, Toplam talep, Toplam arz, Ücretler, fiyatlar ve istihdam, Enflasyon ve işsizlik, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları, Uluslararası bağlantılar.
 
TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ II - BNK 2020 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Mevduat işlemleri, Havale, Kiralık kasalar, Çek işlemleri, Senet işlemleri, Temel kredi bilgisi, Kurumsal krediler, Bireysel krediler, Kredi kartları ve elektronik bankacılık hizmetleri, Uluslararası bankacılık, Yabancı para işlemleri, Bankalarda denetim, Bankalarda risk yönetimi, Bankalarda aktif pasif yönetimi.
 
BANKACILIKTA AKTİF PASİF YÖNETİMİ - BNK2008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)        
Derste İşlenecek Konuların Genel Olarak Tanıtımı, Aktif-Pasif Yönetiminin Dünyada Geçirdiği Tarihsel Gelişim Süreci, Türkiye'de Aktif-Pasif Yönetimi Gelişimi, Aktif-Pasif Yönetiminin Önemi, Bankacılıkta Risk-Faiz Riski ve Yönetimi, Faiz Riskinin Ölçülmesi-GAP Analizi, Ara Sınav, Kredi Riski-Kredi Riski Yönetimi, Aktif Kalitesini Ölçmek İçin Kullanılan Rasyolar, Basel Kriterleri ve Bankalara Getirilen Ortak Normlar, Sermaye Yeterliliği Rasyosu, Piyasa Riski, Likidite Riski-Önemi, Unsurları, Rasyoları, Döviz Pozisyonu ve Kur Riski-Riskten Korunma, Dinamik Analiz Yöntemleri.
 
FİNANS MATEMATİĞİ – BNK2006 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finans matematiğinin temelleri, faiz oranı teorisi ve paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, hisse senedi ve tahvil değerlemesi, yatırım kararları ve sermaye bütçelemesi, riske maruz değer.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE II – YDİ2034 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
 
YIL: 3 DÖNEM: 5
 
EKONOMETRİ I - BNK3003 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 7)
Ekonometrinin Tanımı, Kapsamı, Amaçları; Temel İstatistik Kuralları, Temel Matematiksel İşlemciler, Matrisler Ve Determinantlar, Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler, Ekonometrik Araştırmalarda Kullanılan Temel Fonksiyonel Kalıplar, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli.
 
BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA – BNK3005 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Bankalarda muhasebe sistemi, banka muhasebesinin özellikleri, bankalarda kullanılan tekdüzen hesap planının amacı, kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasarruf mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, ticari kuruluşlar mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, repo ve ters repo işlemleri ve muhasebesi, kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.
 
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR – BNK3001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.
 
PARA VE BANKA - BNK 3011 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Para talebi, Para arzı, Faiz teorisi, Para teorisi ve para politikası, Alternatif para politikası stratejisi, Para ve reel ekonomi, Döviz kuru ve fiyatlar, Finansal krizler, Türkiye’de uygulanan para politikaları.
 
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ - BNK3009 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Finansal Analizin Tarihi Gelişimi, Önemi ve Türleri, Finansal Analizi Etkileyen Faktörler, Finansal Tabloların Nitelikleri, Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu, Finansal Analiz Teknikleri: Oran Analizi, Dikey Analizi, Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Trend Analizi, Ara Sınav, Ek Finansal Tablolar: Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Enflasyonun İşletmeler ve Tablolar Üzerindeki Etkileri.
 
YATIRIM PROJE ANALİZİ – BNK3015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.
 
 
YIL:3 DÖNEM:6
 
EKONOMETRİ II - BNK3004 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Doğrusal Regresyon Modelinde Varsayımlar; Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlantı ve İçsellik, Kukla Bağımsız Değişkenli Modeller, Gecikmeli Regresyon Modelleri, Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller, Model Seçim Kriterleri, Zaman Serileri, Durağan Zaman Serileri, Durağan Olmayan Zaman Serileri, Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi, Panel Veri Analizi; Havuzlanmış Panel Veri Modeli , Sabit ve Tesadüfi Etkiler Modelleri, Dinamik Panel Veri Modelleri.
 
KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ – BNK3002 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Kredi ve kredilendirme kavramları, kredi kullandırmada sınırlamalar, kredi piyasası, risk-plasman kavramları, bankaların kredilendirme konusunda tabi oldukları yasal zorunluluklar, kredi türleri, faiz hesaplama yöntemleri, limit  teminatlar, teminat mektupları çeşitleri, kredi takibi, istihbarat, sorunlu krediler ve erken uyarı sinyalleri.
 
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI - BNK3014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Genel Olarak Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Hisse Senetleri, Tahviller, Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları, Diğer Borçlanma Araçlarının Genel Kuralları ve Banka Bonoları, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil, Değiştirilebilir Tahvil, Ara Sınav, Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, Varlık Finansman Fonları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul Sertifikaları, Kira Sertifikaları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senet, Depo Sertifikaları, Varantlar.
 
 
TÜRKİYE EKONOMİSİ - BNK 3006 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Osmanlı’nın son döneminde (1830’lardan 1923’e kadar olan dönem) iktisadi yapının görünümü, Kuruluş yıllarında (1923-1930) benimsenen ekonomi anlayışı, 1930’lu yılların başından itibaren devletçi ekonomi politikaları ve ithal ikamecilik, 1950’li yılların siyasal ve ekonomik anlamda genel görünümü, Savaş Sonrası Dönem’de (1946-1962) dönemde Türkiye’de sermaye birikiminin kaynakları ve sektörler düzeyinde görünüm, Birinci Devalüasyon ve Sonuçları, 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren kendini hissettiren krizin nedenleri ve yeniden istikrar sağlama çabaları: 1958 Kararları, 1960’ların başlarında iktisadi rejim tartışmaları ve devletçi politikalara geri dönüş, Planlı Dönem, 1980 Dönüşümü, 1989 Dönüşümü, 1980 sonrası ekonomik krizler, 2000’li yıllar ve güncel değerlendirme.
 
VERGİ HUKUKU – BNK3008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Vergi hukukunun tanımı ve hukuk sistemi içindeki yeri, verginin tarafları, vergilendirme süreci, vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirme işlemleri (Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil), vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları.
 
GAYRİMENKUL FİNANSMANI – BNK3010 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Gayrimenkul finansman piyasaları, gayrimenkul finans piyasalarında konut kredileri, menkul kıymetleştirme ve ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymet piyasaları, Türkiye’de gayrimenkul piyasası ve finansmanı,
 
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK – BNK3012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararasılaştırma aşamaları, uluslararasılaştırma sürecini etkileyen faktörler, uluslararasılaştırma nedenleri, uluslararası işletmeciliğin ayırt edici özellikleri, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası yönetim ve çok uluslu şirketler, uluslararası işletmelerde kültürel ve politik çevre, uluslararası ortamda planlama, uluslararası faaliyetlerin örgütlenmesi, uluslararası yönetici görevlendirme.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE IV – YDİ3014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
MUHASEBE DENETİMİ – BNK3018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Denetim işlevi ve muhasebe, Türkiye'de bağımsız dış denetimin gelişimi, genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartları, denetim raporu, denetim süreci ve denetim planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, iç kontrol sistemi, denetimde faaliyet ve işlem akımları yaklaşımı, bilgisayar destekli denetim.
 
 
YIL:4 DÖNEM:7
 
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK – BNK4001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finansal teknikler: leasing, factoring, forfaiting, franchising. Finansal türevler: future, option, hedging, swap. Döviz yönetimi. Euro-pazarlar, Finansal inovasyon ve teknolojik gelişme, finansal serbestleşme eğilimi, globalleşme eğilimi, uluslarüstüleşme eğilimi, uluslarüstü bankacılık, bankaların uluslarüstüleşmesini açıklamaya dönük kuramlar.
 
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ - BNK4003 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Riskin Tanımı, Risk Kaynakları ve Çeşitleri, Risk Yönetimi, Risk Matrisinin Tanımı, Risk Matrisi Uygulamaları , Bankacılıkta Risk Yönetimi , Bankaların Maruz Kaldığı Riskler ,Faiz Riski : Yönetimi GAP Analizi , Bankacılıkta Risk Yönetim Tekniği Olarak Risk Matrisi, Türk Bankacılık Sektörünün Risk Analizi, Sektörde Yaşanan Krizlerin Bankacılık Riskleri Açısından Analizi, Risk Yönetim Uygulamaları, Ara Sınav, Risk Yönetim Uygulama Örnekleri, Risk Matrisi Uygulamaları, Risk Matrisi Uygulama Süreci.
 
EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I - BNK4005 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Ekonometrik Modellerle ilgili temel Kavramlar, Stata Programına Giriş, Ekonomik ve Finansal Verilerle Çalışma, Temel Konutlar, Verilerin Hazırlanması, Doğrusal Regresyon Modellerinin Tahmini ve Yorumu, Ekonometrik kalıbın belirlenmesi, Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon Matrisi.
 
DAVRANIŞSAL FİNANS – BNK4007 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finansa genel bakış, beklenen fayda modeli, indirgenmiş fayda modeli, varlık fiyatlama modelleri, aşırı güven ve iyimserlik hipotezi, yatırımcı psikolojisi.
 
ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ - BNK4009 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
İletişim olgusun tanımı, iletişimin birey ve toplum için önem ve işlevi, sosyal hayatta iletişim becerilerinin önemi, beden dili olgusunun işlev ve önemi, günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanılması yöntemleri.
 
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI – BNK4011 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Pazarlama problemlerini teşhis etme ve çözümler sunma, pazarlama araştırması yöntemlerinin uygulanması, örnekleme süreci ve yöntemleri, özel pazarlama araştırması türleri.
 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ – BNK4013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Yönetim bilişim sistemleri tanımı, çeşitleri, organizasyon için önemi, alt parçaları, bilişim teknolojileri ve karar vermeye olan etkileri.
 
FİNANS PİYASALARI ANALİZİ – BNK4015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finansal piyasa kavramı ve finansal piyasalar; finansal varlıklar, özellikleri, fonksiyonları ve fiyatlandırılması; finansal piyasalarda piyasa katılımcıları, global trendler, para, para piyasası yapısı ve fonksiyonu; sermaye, sermaye piyasası yapısı ve fonksiyonu; para ve sermaye piyasası arasındaki ilişkiler; merkez bankacılığı ve para politikası araçları; türev piyasalar; uluslararası finansal piyasalar ve finansal sistemler.
 
DÜNYA VE AB EKONOMİSİ - BNK 4017 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Ekonomik küreselleşme, II. Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, uluslararası örgütler, dünyada üretim ve yenilik sistemlerinde gelişmeler, AB’nin tarihsel geçmişi, AB’nin işleyişi ve kurumları, AB tek pazarı, AB’nin ortak veya uyumlaştırılmış politikaları, ekonomik ve parasal birlik.
 
BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI I – BNK4019 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Türkiye’de bankacılık ve finans alanındaki uygulamaları öğrenme.
 
 
YIL:4 DÖNEM:8
 
PORTFÖY YÖNETİMİ - BNK4002 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Temel Yatırım Kavramları ve Yatırım Kararı, Portföy Yönetimine Giriş,   Portföy Yönetimi Teorileri, Portföy Yönetimi Süreci ve Varlık Dağılımı Analizleri, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse senedi Yatırımları, Ara sınav, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Türev Yatırımlar, Alternatif Yatırımlar, Portföy Yönetimi Sektörü ve şirketleri tanıtımı, Portföy Yönetim Stratejileri, Performans Ölçümü, Ara Sınav, Risk Yönetimi, , Örnek Uygulamalar.
 
TÜREV PİYASALARI ANALİZİ – BNK4004 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Vadeli piyasalar, vadeli piyasaların gelişimi, vadeli işlem piyasalarının fonksiyonları, forward piyasalar, vadeli işlem piyasalarında temel stratejiler, future piyasalar: future sözleşmeler türleri, opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlaması, opsiyon stratejileri, ileri opsiyon stratejileri, swap sözleşmeleri ve yöntemleri, Türkiye’de vadeli piyasaların gelişimi ve işleyişi.
           
EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II - BNK4006 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Durbin-Wu-Hausman İçsellik Testleri, Vrsayımlardan Sapmalar Olduğunda Çok Değişkenli Regresyon Modellerinin Tahmin edilmesi, Kukla Değişkenli Regresyon Modellerinin Tahmin edilmesi, Araç Değişkenlerle Tahmin, Zaman Serilerinde Otokorelasyon ve Birim Kök Testleri, Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi, Nedensellik Analizi, Havuzlanmış Panel Veri, Sabit (Grup-içi) ve Tesadüfi Etkiler Modellerinin Stata’da tahmin edilmesi, Dinamik Panel Veri Modellerine ilişkin tahminler (Fark ve Sistem GMM tahmincileri).
 
           GÜNCEL FİNANSAL KONULAR - BNK4008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)    
Genel Tanımlar ve İçerik, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar: Dünya Bankası, IMF, G-7, G-20, Diğer Kurumlar; BDDK, TİM, İGEME vd., Ekonomide Genel Denge; Bütçe, Dış Ekonomik İlişkiler, İktisadi Büyüme; Milli Gelir, Cari Açık, Dış Ekonomik İlişkiler; Borçlanma, Yatırımlar, Ödemeler Dengesi; Dış Ticaret Açığı, İhracat – İthalat (Dış Ticaret) ;1980 – 2010 Dönemi, Türkiye Ekonomisi ve Krizleri;1994, 2001 ve Küresel Kriz, Türkiye’nin Döviz Kuru Politikası, TL’nin Konvertibilitesi, Ekonomide Makro Denge; Yıl Sonu Ekonomi Göstergeleri.
 
KATILIM BANKACILIĞI – BNK4010 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Katılım bankaları, katılım bankalarının işleyişi, mudârebe, müşâreke, murâbaha, kiralama (icâre, leasing), kiralama-satınalma(hire-purchase), bey’-i müeccel (deferredsale=vadeli satış), selem veya üretim dışı kredi.
 
FİNANSÇILAR İÇİN İNGİLİZCE – BNK4012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Company law, swot analysis, financial ratios, banking, insurance, stocks and shares, economy
 
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ – BNK4014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Bireysel emeklilik sistemi (BES) kavramı, BES özellikleri, BES kanunu.
 
SERMAYE PİYASASI HUKUKU - BNK 4016 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Sermaye piyasası hukuku temel kavramları, sermaye piyasası kurumunun görev ve yetkileri, halka açık anonim ortaklıklar ve türleri, kayıtlı sermaye sistemi ve yönetim kurulunun yetkileri, birikimli oy, çağrı yoluyla vekâlet toplanması, kamunun aydınlatılması.
 
BANKACILIKTA İÇ DENETİM – BNK4018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
İç denetimin tanımı, İç denetçilerin "bekçilik" görevi, İç denetim işlevinin ne ölçüde dış kaynaklardan temin edilebileceği, İç denetim işlevinin ne ölçüde dış kaynaklardan temin edilebileceği.
 
KAMBİYO SİSTEMİ VE MEVZUATI – BNK4020 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Kambiyo mevzuatı ve hukuku, kambiyo kararları ve konuları, ihracat ve mevzuatı, ithalat ve mevzuatı, görünmeyen işlemler ve mevzuatı, sermaye hareketleri ve mevzuatı, yetkili müesseseler (döviz büroları) ve mevzuatı, kambiyo, finans ve ekonomi.
 
BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI II –BNK4022 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Türkiye’de bankacılık ve finans alanındaki uygulamaları öğrenme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ
 
 
YIL:1 DÖNEM:1
 
TÜRK DİLİ I – TÜR1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama.
           
İNGİLİZCE I - YDİ1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
Selamlaşma, Tanışma, Kendini Tanıtma, Kişi Zamirleri, İyelik Sıfatları, İşaret Sıfatları, “Olmak” Fiiliyle Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Yapma, Geniş Zaman, Sıklık Zarfları, Geniş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Sahiplik Cümlesi Kurma, Varlık Yokluk Durumları, Şimdiki Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Olmak Fiilinin Geçmiş Zamanda Kullanılması, Geçmiş Zaman ve Düzenli-Düzensiz Fiiller, Geçmiş Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Gelecek Zaman, Gelecek Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Planlı Gelecek Zaman Kullanımı.
 
MATEMATİK I – BNK1015 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
Reel sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar, kompleks sayılar, fonksiyonlar, limit, Bolzano- Weierstrass Teoremi, Cauchy dizisi, sınırlı diziler, türev, Rolle ve ortalama değer teoremleri, L’Hospital kuralı.
 
GENEL MUHASEBE I - BNK1013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
İşletme Ve Muhasebe İle İlgili Temel Bilgiler, Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Önemi, Muhasebe, Finans, Karar Alma Süreci İlişkisi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesap Kavramı ve Tek Düzen Hesap Planı, İşletmeye Uygun Hesap Planının Oluşturulması, Muhasebe Dönemi Kavramı, Dönem Açılışı, Açılış Bilançosu ve Hesap Açılışları, Tutulması Zorunlu Defterlerde Dönem Açılışı ve Kayıtların Yapılması, Nakit Hareketlerinin Kaydedilmesi, Nakit ve Benzeri Unsurlara İlişkin Kayıtların Yapılması, Ara Sınav, Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemler ve Kayıtlarının Yapılması, Alacakların Kaydedilmesi, Alacak Kaydında Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar, Şüpheli ve Değersiz Alacakların Kaydedilmesi, Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi İçin İzlenecek Prosedür, Mal Alım Satımına İlişkin Kayıtlar, Aralıklı Envanter ve Sürekli Envanter kayıtları, KDV Hesapları, KDV Hesaplarına İlişkin Kayıtlar, Banka İşlemleri, Banka ile İşletme Arasındaki İşlemlerin Kayıt Altına Alınması, Yabancı Para Cinsinden İşlemlerin Kaydedilmesi, Muhasebe Dönem İçinde Karşılaşılabilecek Özel Durumlar ve Kayıt Yöntemleri ile Yorumlanması, Envanter kavramı, Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter Kavramları, İşletme için Önemlerinin Vurgulanması Örnek Olaylar. 
 
İŞLETME YÖNETİMİ – BNK1011 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
İşletme türleri, işletmeciliğin temel kavramları, işletmeciliğin temel işlevleri; yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe, finans ve insan kaynakları, işletmenin toplumsal çevre ve diğer ekonomik çevrelerle ilişkileri.
 
                                                                      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I – ATA1001 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Devrim kavramı, Türk devrimini hazırlayan nedenler, Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri ve parçalanması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, düzenli ordunun kurulması, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Anlaşması.
 
İKTİSADA GİRİŞ I - BNK1009 (Kredi: 3-0-3, AKTS:4)
Ekonomi, Ekonomik sorun, Temel kavramlar, Talep ve arz, Esneklik, Fayda teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Üretim ve maliyetler, Tam rekabet, Monopol, Monopolcü rekabet, Oligopol, Üretim faktörleri.
 
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - BNK1017 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Hukukun Temel Kavramları, Hukukun Sistemi, Hakkın Tanımı ve Türleri, Kişiler Hukuku, Ara Sınav, Tüzel Kişilik, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Kamu Görevlileri, İnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı.
 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI - ENF1011 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Bilgi teknolojileri temel kavramları, Windows XP, word, excel, powerpoint, internet kullanımı.
 
YIL:1 DÖNEM:2
 
TÜRK DİLİ II – TÜR1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri ve yazı türleri incelemeleri, diksiyon teknikleri, vurgu ve tonlama alıştırmaları.
 
İNGİLİZCE II - YDİ1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)  
Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler, Sıfatlar ve Zamirler, Sıfatların Karşılaştırılması, Sıfatlarda Üstünlük Derecesi, Yakın Geçmiş Zamanda Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri Kurma, Yakın Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman Arasındaki Farklar, Edilgen Cümle Kalıpları, Emir Cümleleri Kurma, Modalar, İsim, Sıfat ve Zarf Cümlecikleri, Gerund ve Infinitive Yapıları.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II – ATA1002 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Türkiye'de anayasal gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyaseti (1923-1995), İkinci Dünya Savaşı ve neticesi, devrimlerin temel özellikleri ve Türk devrimi, Türk devrimini etkileyen akımlar, demokratik hukuk devleti, Türk hukuk ve eğitim sistemlerinin kurulması Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması, Türk toplum yaşamındaki düzenlemeler (soyadı kanunu…vs), Atatürk ilkelerinin genel niteliği.
 
GENEL MUHASEBE II - BNK1008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Özkaynakların Envanteri, Değerlemesi, Gerekli Kayıtların Yapılması, Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, Bilanço Hesaplarının Kapatılması, Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması, Dönem Sonunda Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar ve Çözüm Önerileri, Monografi Uygulaması.
 
DAVRANIŞ BİLİMLERİ – BNK1018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)
Davranış bilimine giriş, davranış ve bireysel davranış modeli, algılama ve öğrenme, kişilik, tutumlar, motivasyon, liderlik, haberleşme.
 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON – BNK1012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Bilimsel yönetim yaklaşımları, neo-klasik yönetim teorisi, modern yönetim düşüncesi, liderlik, örgütsel motivasyon ve yönetimi, örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, örgütsel çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres ve stres yönetimi, örgüt geliştirme.
 
MATEMATİK II – BNK1014 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)
İntegral kavramı; integral alma yöntemleri: değişken değiştirme, parçalı integral, trigonometrik ve hiperbolik değişken değiştirme, rasyonel ve irrasyonel ve trigonometrik ifadelerin integralleri, belirli integral ve uygulamaları; doğrusal denklem sistemleri; matris ve matris işlemleri; determinantlar; özdeğer, özvektörler; doğrusal dönüşümler; doğrusal dönüşüm matrisleri; köşegenleştirme.
 
BORÇLAR HUKUKU - BNK 1016 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları, Borç, Borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, Hukuki işlemler, Sözleşmeler, Sözleşmenin kurulması, Sözleşmenin yorumlanması, Sözleşmenin konusu, Kusursuz sorumluluk, Sebepsiz zenginleşme, Borcun ifası, Alacaklıların temerrüdü, Borçlunun temerrüdü, Müteselsil borçluluk, Alacağın devri, Borcun üstlenilmesi.
 
İKTİSADA GİRİŞ II - BNK 1010 (Kredi: 3-0-3, AKTS:4)
Makroekonomiye giriş, İstihdam ve işsizlik, Fiyat düzeyi ve enflasyon, GSYİH’nin ölçülmesi ve ekonomik büyüme, Tasarruf ve yatırım, Merkez Bankası ve mali sitem, Para, Toplam arz ve toplam talep, toplam harcamalar ve çarpan mekanizması, İş çevrimleri, Para politikası, Maliye politikası, Dışa açık ekonomi ve dış ticaret.
 
YIL:2 DÖNEM:3
 
FİNANSAL YÖNETİM I - BNK2001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Finansal Yönetim ve Fonksiyonlar, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Başabaş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama ve Kontrol, İşletme Sermayesi Yönetimi, Paranın Zaman Değeri.
 
İSTATİSTİK I - BNK2015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Temel Kavramlar: Ana Kütle ve Örnek, Değişken, İstatistiksel Seriler, Verilerin Sınıflandırılması, Gruplandırılması, Grafikle Gösterimi, Merkezî Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık Teorisi, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini ve Güven Sınırları.
 
MİKRO İKTİSAT - BNK 2017 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Farksızlı eğrileri, Bütçe doğrusu, Tüketici tercihlerinin değişmesi, Gelir ve ikame etkileri talep eğrisi, Talep eğrisi- hasılat kavramları ve talep esnekliği, Üretim ve maliyet teorisi, Eş ürün ve toplam ürün eğirleri, Talep ve arz, Piyasa dengesi, Piyasa çeşitleri ve firma
davranışları, Tam rekabet teorisi, Monopol teorisi, Oligopol teorisi, Faktör piyasaları- genel denge ve refah ekonomisi.
 
TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ I - BNK 2003 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Bankanın tanımı ve bankacılığın tarihçesi, Bankaların kuruluşu, Bankaların sınıflandırılması, Merkez bankacılığının tarihsel gelişimi, Türkiye’de merkez bankacılığı, TCMB teşkilat ve organları, Yatırım bankacılığı, Kalkınma bankacılığı, Katılım bankacılığı, Ticari bankacılık, Bankaları organizasyon yapıları.
 
TİCARET HUKUKU – BNK2007 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Tacir, ticari işletme ve ticari şirketler, ticari faiz, ticari defterler, haksız rekabet, marka, çek, bono ve poliçe, ticari suçlar.
 
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK – BNK2019 (Kredi: 2-2-3, AKTS: 3)
Girişim ve girişimcilik kavramı, girişimcilik türleri, girişimci olma nedenleri, girişimcilerin amaç ve sorumlulukları, iş kurma süreci, girişimcilikte başarı ve başarısızlık nedenleri, girişimcilikte finans yönetimi.
 
TEMEL SİGORTACILIK – BNK2013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Sigortanın önemi ve tarihi, temel sigortacılık bilgileri, sigortanın tarafları ve yükümlülükleri, sigorta primi, sigortanın temel prensipleri.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE I – YDİ2033 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
 
YIL:2 DÖNEM:4
 
FİNANSAL YÖNETİM II - BNK2022 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)
Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi, Belirsizlik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme, Risk ve Getiri, Portföy Yönetimi, Sermaye Maliyeti, Sermaye Yapısı, Kâr payı Dağıtım Politikası, Türev Ürünler: Forward Kontratlar, Futures Kontratlar, Opsiyon ve Swap Kontratları. Değere Dayalı Yönetim ve Firma Değerinin Tespiti.
 
İSTATİSTİK II - BNK2016 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, İstatistiksel Tahminleme,  İstatistiksel Karar Alma ve Hipotez Testleri, Ki-Kare Testi, Regresyon Analizi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Analizi, İndeksler, Karar Teorisi.
 
MAKRO İKTİSAT - BNK 2018 (Kredi: 3-0-3, AKTS:3)
Milli gelir hesapları, Klasik ve Keynesci makro analiz, Büyüme ve birikim, Büyüme ve politika, Toplam talep, Toplam arz, Ücretler, fiyatlar ve istihdam, Enflasyon ve işsizlik, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları, Uluslararası bağlantılar.
 
TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ II - BNK 2020 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Mevduat işlemleri, Havale, Kiralık kasalar, Çek işlemleri, Senet işlemleri, Temel kredi bilgisi, Kurumsal krediler, Bireysel krediler, Kredi kartları ve elektronik bankacılık hizmetleri, Uluslararası bankacılık, Yabancı para işlemleri, Bankalarda denetim, Bankalarda risk yönetimi, Bankalarda aktif pasif yönetimi.
 
BANKACILIKTA AKTİF PASİF YÖNETİMİ - BNK2008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)        
Derste İşlenecek Konuların Genel Olarak Tanıtımı, Aktif-Pasif Yönetiminin Dünyada Geçirdiği Tarihsel Gelişim Süreci, Türkiye'de Aktif-Pasif Yönetimi Gelişimi, Aktif-Pasif Yönetiminin Önemi, Bankacılıkta Risk-Faiz Riski ve Yönetimi, Faiz Riskinin Ölçülmesi-GAP Analizi, Ara Sınav, Kredi Riski-Kredi Riski Yönetimi, Aktif Kalitesini Ölçmek İçin Kullanılan Rasyolar, Basel Kriterleri ve Bankalara Getirilen Ortak Normlar, Sermaye Yeterliliği Rasyosu, Piyasa Riski, Likidite Riski-Önemi, Unsurları, Rasyoları, Döviz Pozisyonu ve Kur Riski-Riskten Korunma, Dinamik Analiz Yöntemleri.
 
FİNANS MATEMATİĞİ – BNK2006 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finans matematiğinin temelleri, faiz oranı teorisi ve paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, hisse senedi ve tahvil değerlemesi, yatırım kararları ve sermaye bütçelemesi, riske maruz değer.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE II – YDİ2034 (Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
 
YIL: 3 DÖNEM: 5
 
EKONOMETRİ I - BNK3003 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 7)
Ekonometrinin Tanımı, Kapsamı, Amaçları; Temel İstatistik Kuralları, Temel Matematiksel İşlemciler, Matrisler Ve Determinantlar, Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler, Ekonometrik Araştırmalarda Kullanılan Temel Fonksiyonel Kalıplar, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli.
 
BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA – BNK3005 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Bankalarda muhasebe sistemi, banka muhasebesinin özellikleri, bankalarda kullanılan tekdüzen hesap planının amacı, kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasarruf mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, ticari kuruluşlar mevduatı ile ilgili işlemler ve muhasebesi, repo ve ters repo işlemleri ve muhasebesi, kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.
 
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR – BNK3001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.
 
PARA VE BANKA - BNK 3011 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Para talebi, Para arzı, Faiz teorisi, Para teorisi ve para politikası, Alternatif para politikası stratejisi, Para ve reel ekonomi, Döviz kuru ve fiyatlar, Finansal krizler, Türkiye’de uygulanan para politikaları.
 
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ - BNK3009 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)
Finansal Analizin Tarihi Gelişimi, Önemi ve Türleri, Finansal Analizi Etkileyen Faktörler, Finansal Tabloların Nitelikleri, Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu, Finansal Analiz Teknikleri: Oran Analizi, Dikey Analizi, Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Trend Analizi, Ara Sınav, Ek Finansal Tablolar: Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Enflasyonun İşletmeler ve Tablolar Üzerindeki Etkileri.
 
YATIRIM PROJE ANALİZİ – BNK3015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.
 
 
YIL:3 DÖNEM:6
 
EKONOMETRİ II - BNK3004 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Doğrusal Regresyon Modelinde Varsayımlar; Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlantı ve İçsellik, Kukla Bağımsız Değişkenli Modeller, Gecikmeli Regresyon Modelleri, Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller, Model Seçim Kriterleri, Zaman Serileri, Durağan Zaman Serileri, Durağan Olmayan Zaman Serileri, Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi, Panel Veri Analizi; Havuzlanmış Panel Veri Modeli , Sabit ve Tesadüfi Etkiler Modelleri, Dinamik Panel Veri Modelleri.
 
KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ – BNK3002 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Kredi ve kredilendirme kavramları, kredi kullandırmada sınırlamalar, kredi piyasası, risk-plasman kavramları, bankaların kredilendirme konusunda tabi oldukları yasal zorunluluklar, kredi türleri, faiz hesaplama yöntemleri, limit  teminatlar, teminat mektupları çeşitleri, kredi takibi, istihbarat, sorunlu krediler ve erken uyarı sinyalleri.
 
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI - BNK3014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Genel Olarak Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Hisse Senetleri, Tahviller, Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları, Diğer Borçlanma Araçlarının Genel Kuralları ve Banka Bonoları, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil, Değiştirilebilir Tahvil, Ara Sınav, Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, Varlık Finansman Fonları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul Sertifikaları, Kira Sertifikaları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senet, Depo Sertifikaları, Varantlar.
 
 
TÜRKİYE EKONOMİSİ - BNK 3006 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Osmanlı’nın son döneminde (1830’lardan 1923’e kadar olan dönem) iktisadi yapının görünümü, Kuruluş yıllarında (1923-1930) benimsenen ekonomi anlayışı, 1930’lu yılların başından itibaren devletçi ekonomi politikaları ve ithal ikamecilik, 1950’li yılların siyasal ve ekonomik anlamda genel görünümü, Savaş Sonrası Dönem’de (1946-1962) dönemde Türkiye’de sermaye birikiminin kaynakları ve sektörler düzeyinde görünüm, Birinci Devalüasyon ve Sonuçları, 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren kendini hissettiren krizin nedenleri ve yeniden istikrar sağlama çabaları: 1958 Kararları, 1960’ların başlarında iktisadi rejim tartışmaları ve devletçi politikalara geri dönüş, Planlı Dönem, 1980 Dönüşümü, 1989 Dönüşümü, 1980 sonrası ekonomik krizler, 2000’li yıllar ve güncel değerlendirme.
 
VERGİ HUKUKU – BNK3008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Vergi hukukunun tanımı ve hukuk sistemi içindeki yeri, verginin tarafları, vergilendirme süreci, vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirme işlemleri (Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil), vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları.
 
GAYRİMENKUL FİNANSMANI – BNK3010 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Gayrimenkul finansman piyasaları, gayrimenkul finans piyasalarında konut kredileri, menkul kıymetleştirme ve ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymet piyasaları, Türkiye’de gayrimenkul piyasası ve finansmanı,
 
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK – BNK3012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararasılaştırma aşamaları, uluslararasılaştırma sürecini etkileyen faktörler, uluslararasılaştırma nedenleri, uluslararası işletmeciliğin ayırt edici özellikleri, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası yönetim ve çok uluslu şirketler, uluslararası işletmelerde kültürel ve politik çevre, uluslararası ortamda planlama, uluslararası faaliyetlerin örgütlenmesi, uluslararası yönetici görevlendirme.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE IV – YDİ3014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Bankacılık ve finans alanıyla ilgili akademik metinleri okuma ve çeviri çalışması.
 
MUHASEBE DENETİMİ – BNK3018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Denetim işlevi ve muhasebe, Türkiye'de bağımsız dış denetimin gelişimi, genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartları, denetim raporu, denetim süreci ve denetim planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, iç kontrol sistemi, denetimde faaliyet ve işlem akımları yaklaşımı, bilgisayar destekli denetim.
 
 
YIL:4 DÖNEM:7
 
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK – BNK4001 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finansal teknikler: leasing, factoring, forfaiting, franchising. Finansal türevler: future, option, hedging, swap. Döviz yönetimi. Euro-pazarlar, Finansal inovasyon ve teknolojik gelişme, finansal serbestleşme eğilimi, globalleşme eğilimi, uluslarüstüleşme eğilimi, uluslarüstü bankacılık, bankaların uluslarüstüleşmesini açıklamaya dönük kuramlar.
 
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ - BNK4003 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Riskin Tanımı, Risk Kaynakları ve Çeşitleri, Risk Yönetimi, Risk Matrisinin Tanımı, Risk Matrisi Uygulamaları , Bankacılıkta Risk Yönetimi , Bankaların Maruz Kaldığı Riskler ,Faiz Riski : Yönetimi GAP Analizi , Bankacılıkta Risk Yönetim Tekniği Olarak Risk Matrisi, Türk Bankacılık Sektörünün Risk Analizi, Sektörde Yaşanan Krizlerin Bankacılık Riskleri Açısından Analizi, Risk Yönetim Uygulamaları, Ara Sınav, Risk Yönetim Uygulama Örnekleri, Risk Matrisi Uygulamaları, Risk Matrisi Uygulama Süreci.
 
EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I - BNK4005 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Ekonometrik Modellerle ilgili temel Kavramlar, Stata Programına Giriş, Ekonomik ve Finansal Verilerle Çalışma, Temel Konutlar, Verilerin Hazırlanması, Doğrusal Regresyon Modellerinin Tahmini ve Yorumu, Ekonometrik kalıbın belirlenmesi, Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon Matrisi.
 
DAVRANIŞSAL FİNANS – BNK4007 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finansa genel bakış, beklenen fayda modeli, indirgenmiş fayda modeli, varlık fiyatlama modelleri, aşırı güven ve iyimserlik hipotezi, yatırımcı psikolojisi.
 
ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ - BNK4009 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
İletişim olgusun tanımı, iletişimin birey ve toplum için önem ve işlevi, sosyal hayatta iletişim becerilerinin önemi, beden dili olgusunun işlev ve önemi, günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanılması yöntemleri.
 
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI – BNK4011 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Pazarlama problemlerini teşhis etme ve çözümler sunma, pazarlama araştırması yöntemlerinin uygulanması, örnekleme süreci ve yöntemleri, özel pazarlama araştırması türleri.
 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ – BNK4013 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Yönetim bilişim sistemleri tanımı, çeşitleri, organizasyon için önemi, alt parçaları, bilişim teknolojileri ve karar vermeye olan etkileri.
 
FİNANS PİYASALARI ANALİZİ – BNK4015 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Finansal piyasa kavramı ve finansal piyasalar; finansal varlıklar, özellikleri, fonksiyonları ve fiyatlandırılması; finansal piyasalarda piyasa katılımcıları, global trendler, para, para piyasası yapısı ve fonksiyonu; sermaye, sermaye piyasası yapısı ve fonksiyonu; para ve sermaye piyasası arasındaki ilişkiler; merkez bankacılığı ve para politikası araçları; türev piyasalar; uluslararası finansal piyasalar ve finansal sistemler.
 
DÜNYA VE AB EKONOMİSİ - BNK 4017 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Ekonomik küreselleşme, II. Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, uluslararası örgütler, dünyada üretim ve yenilik sistemlerinde gelişmeler, AB’nin tarihsel geçmişi, AB’nin işleyişi ve kurumları, AB tek pazarı, AB’nin ortak veya uyumlaştırılmış politikaları, ekonomik ve parasal birlik.
 
BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI I – BNK4019 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Türkiye’de bankacılık ve finans alanındaki uygulamaları öğrenme.
 
 
YIL:4 DÖNEM:8
 
PORTFÖY YÖNETİMİ - BNK4002 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Temel Yatırım Kavramları ve Yatırım Kararı, Portföy Yönetimine Giriş,   Portföy Yönetimi Teorileri, Portföy Yönetimi Süreci ve Varlık Dağılımı Analizleri, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse senedi Yatırımları, Ara sınav, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Türev Yatırımlar, Alternatif Yatırımlar, Portföy Yönetimi Sektörü ve şirketleri tanıtımı, Portföy Yönetim Stratejileri, Performans Ölçümü, Ara Sınav, Risk Yönetimi, , Örnek Uygulamalar.
 
TÜREV PİYASALARI ANALİZİ – BNK4004 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Vadeli piyasalar, vadeli piyasaların gelişimi, vadeli işlem piyasalarının fonksiyonları, forward piyasalar, vadeli işlem piyasalarında temel stratejiler, future piyasalar: future sözleşmeler türleri, opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlaması, opsiyon stratejileri, ileri opsiyon stratejileri, swap sözleşmeleri ve yöntemleri, Türkiye’de vadeli piyasaların gelişimi ve işleyişi.
           
EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II - BNK4006 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Durbin-Wu-Hausman İçsellik Testleri, Vrsayımlardan Sapmalar Olduğunda Çok Değişkenli Regresyon Modellerinin Tahmin edilmesi, Kukla Değişkenli Regresyon Modellerinin Tahmin edilmesi, Araç Değişkenlerle Tahmin, Zaman Serilerinde Otokorelasyon ve Birim Kök Testleri, Engle-Granger Eşbütünleşme Analizi, Nedensellik Analizi, Havuzlanmış Panel Veri, Sabit (Grup-içi) ve Tesadüfi Etkiler Modellerinin Stata’da tahmin edilmesi, Dinamik Panel Veri Modellerine ilişkin tahminler (Fark ve Sistem GMM tahmincileri).
 
           GÜNCEL FİNANSAL KONULAR - BNK4008 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)    
Genel Tanımlar ve İçerik, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar: Dünya Bankası, IMF, G-7, G-20, Diğer Kurumlar; BDDK, TİM, İGEME vd., Ekonomide Genel Denge; Bütçe, Dış Ekonomik İlişkiler, İktisadi Büyüme; Milli Gelir, Cari Açık, Dış Ekonomik İlişkiler; Borçlanma, Yatırımlar, Ödemeler Dengesi; Dış Ticaret Açığı, İhracat – İthalat (Dış Ticaret) ;1980 – 2010 Dönemi, Türkiye Ekonomisi ve Krizleri;1994, 2001 ve Küresel Kriz, Türkiye’nin Döviz Kuru Politikası, TL’nin Konvertibilitesi, Ekonomide Makro Denge; Yıl Sonu Ekonomi Göstergeleri.
 
KATILIM BANKACILIĞI – BNK4010 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Katılım bankaları, katılım bankalarının işleyişi, mudârebe, müşâreke, murâbaha, kiralama (icâre, leasing), kiralama-satınalma(hire-purchase), bey’-i müeccel (deferredsale=vadeli satış), selem veya üretim dışı kredi.
 
FİNANSÇILAR İÇİN İNGİLİZCE – BNK4012 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Company law, swot analysis, financial ratios, banking, insurance, stocks and shares, economy
 
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ – BNK4014 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Bireysel emeklilik sistemi (BES) kavramı, BES özellikleri, BES kanunu.
 
SERMAYE PİYASASI HUKUKU - BNK 4016 (Kredi: 3-0-3, AKTS:5)
Sermaye piyasası hukuku temel kavramları, sermaye piyasası kurumunun görev ve yetkileri, halka açık anonim ortaklıklar ve türleri, kayıtlı sermaye sistemi ve yönetim kurulunun yetkileri, birikimli oy, çağrı yoluyla vekâlet toplanması, kamunun aydınlatılması.
 
BANKACILIKTA İÇ DENETİM – BNK4018 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
İç denetimin tanımı, İç denetçilerin "bekçilik" görevi, İç denetim işlevinin ne ölçüde dış kaynaklardan temin edilebileceği, İç denetim işlevinin ne ölçüde dış kaynaklardan temin edilebileceği.
 
KAMBİYO SİSTEMİ VE MEVZUATI – BNK4020 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Kambiyo mevzuatı ve hukuku, kambiyo kararları ve konuları, ihracat ve mevzuatı, ithalat ve mevzuatı, görünmeyen işlemler ve mevzuatı, sermaye hareketleri ve mevzuatı, yetkili müesseseler (döviz büroları) ve mevzuatı, kambiyo, finans ve ekonomi.
 
BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI II –BNK4022 (Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)
Türkiye’de bankacılık ve finans alanındaki uygulamaları öğrenme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarı