sigortacılık ve risk yönetimi bölümü ders içerikleri


                                                                                                                                    T. C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF - 1. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (ATA1001) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)

Kavramsal Açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri, İç Ayaklanmalar, Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

İktisada Giriş - I (SRY1003) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)

Ekonomi, Ekonomik sorun, Temel kavramlar, Talep ve arz, Esneklik, Fayda teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Üretim ve maliyetler, Tam rekabet, Monopol, Monopolcü rekabet, Oligopol, Üretim faktörleri.

Matematik – I (SRY1011) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)

Sayılar, bölme- bölünebilme, obeb-okek, kümeler, üslü ve köklü ifadeler, mutlak değer, oran-orantı, denklemler, problemler, permütasyon, kombinasyon ve olasılık.

Temel Sigortacılık – I (SRY1001) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)       

Temel Sigortacılık-1 dersinin amacı, öğrencileri risk yönetimi ve sigortacılık alanında temel bilgilerle donatmak, kavramlarla tanışmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, risk tanımı, risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi, sigortanın tanımı ve unsurları, sigortalanabilir riskler, sigortanın genel prensipleri, ekonomideki işlevi ve yeri ile sigortanın Dünyada ve Türkiye’de tarihçesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, sigorta branşları, temel sigortacılık kavramları, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sigorta türleri ile reasürans ve türleri anlatılacaktır. Böylece, öğrencilerin gelecekte gerek sigortacılıkla ilgili ileri düzey konuları gerekse sigorta branşlarıyla ilgili detayları kavrayabilecekleri teorik bir altyapıya sahip olmaları hedeflenmektedir.

Hukukun Temel Kavramları (SRY1007)      (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)

Hukukun Temel Kavramları, Hukukun Sistemi, Hakkın Tanımı ve Türleri, Kişiler Hukuku, Ara Sınav, Tüzel Kişilik, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Kamu Görevlileri, İnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı.

Genel Muhasebe - I (SRY1009) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)          

İşletme Ve Muhasebe İle İlgili Temel Bilgiler, Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Önemi, Muhasebe, Finans, Karar Alma Süreci İlişkisi, Bilanço ve Gelir Tablosu,  Hesap Kavramı ve Tek Düzen Hesap Planı, İşletmeye Uygun Hesap Planının Oluşturulması, Muhasebe Dönemi Kavramı,  Dönem Açılışı, Açılış Bilançosu ve Hesap Açılışları, Tutulması Zorunlu Defterlerde Dönem Açılışı ve Kayıtların Yapılması, Nakit Hareketlerinin Kaydedilmesi, Nakit ve Benzeri Unsurlara İlişkin Kayıtların Yapılması, Ara Sınav, Menkul Kıymetlere İlişkin İşlemler ve Kayıtlarının Yapılması, Alacakların Kaydedilmesi, Alacak Kaydında Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar, Şüpheli ve Değersiz Alacakların Kaydedilmesi, Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi İçin İzlenecek Prosedür, Mal Alım Satımına İlişkin Kayıtlar,  Aralıklı Envanter ve Sürekli Envanter kayıtları, KDV Hesapları, KDV Hesaplarına İlişkin Kayıtlar, Banka İşlemleri, Banka ile İşletme Arasındaki İşlemlerin Kayıt Altına Alınması, Yabancı Para Cinsinden İşlemlerin Kaydedilmesi, Muhasebe Dönem İçinde Karşılaşılabilecek Özel Durumlar ve Kayıt Yöntemleri ile Yorumlanması, Envanter kavramı, Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter Kavramları, İşletme için Önemlerinin Vurgulanması Örnek Olaylar. 

İşletme Yönetimi (SRY1005)(Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)

İşletmelere ve işletme yönetimine ilişkin kavramların tanımlanması, İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, İşletmelerin türleri, İşletme sistemi ve çevresinin tanımlanması, İşletmeyi etkileyen iç ve dış çevre koşulları, İşletme yönetiminde çeşitli yaklaşımlar, İşletme yönetim fonksiyonlarının tanımlanması (Planlama ve örgütleme), İşletme yönetim fonksiyonlarının tanımlanması (Yürütme ve Koordinasyon), İşletmelerde pazarlama yönetimi, İşletmelerde finans yönetimi, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde halkla ilişkiler ve iletişim süreci, İşletmelerde zaman, kriz, çatışma ve stres yönetimi.

Türk Dili – I (TÜR1001)( Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)

Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek, Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek, Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek, Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak. Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama.

İngilizce – I(YDİ1001) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)

Selamlaşma, Tanışma, Kendini Tanıtma, Kişi Zamirleri, İyelik Sıfatları, İşaret Sıfatları, “Olmak” Fiiliyle Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Yapma, Geniş Zaman, Sıklık Zarfları, Geniş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Sahiplik Cümlesi Kurma, Varlık Yokluk Durumları, Şimdiki Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Olmak Fiilinin Geçmiş Zamanda Kullanılması, Geçmiş Zaman ve Düzenli-Düzensiz Fiiller, Geçmiş Zamanda Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri Kurma, Gelecek Zaman, Gelecek Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri, Planlı Gelecek Zaman Kullanımı.

1. SINIF - 2. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi -II(ATA1002) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS:2)        

Türkiye'de Anayasal Gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç siyaseti (1923-1995), İkinci Dünya Savaşı ve neticesi, Devrimlerin temel özellikleri ve Türk Devrimi, Türk Devrimini etkileyen akımlar, Demokratik Hukuk Devleti, Türk Hukuk ve Eğitim Sistemlerinin kurulması, Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılması, Türk Toplum yaşamındaki düzenlemeler (Soyadı Kanunu…vs), Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik (Ulusçuluk), Halkçılık ve Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik ve Atatürkçülüğe karşı eleştiriler.

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (ENF1011) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS:2)

Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows) ve uygulama yazılımları (kelime işlem, tablolama, grafik, veri tabanı, e-mail, internet) ile yüksek düzey dillerde programlama konularında temel bilgiler içerir ve veri tabanı tasarlar.

Matematik - II           (SRY1008) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)

Bu derste, ikinci derece denklemler, logaritma, türev ve integral konu başlıklarına yer verilecektir.          

Genel Muhasebe - II (SRY1014) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Değerlemesi, Envanter İşlemleri ve Özellikleri, Özkaynakların Envanteri, Değerlemesi, Gerekli Kayıtların Yapılması, Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, Bilanço Hesaplarının Kapatılması, Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması, Dönem Sonunda Ortaya Çıkabilecek Özel Durumlar ve Çözüm Önerileri, Monografi Uygulaması.            

İktisada Giriş - II (SRY1010)            (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)

Makroekonomiye giriş, İstihdam ve işsizlik, Fiyat düzeyi ve enflasyon, GSYİH’nin ölçülmesi ve ekonomik büyüme, Tasarruf ve yatırım, Merkez Bankası ve mali sitem, Para, Toplam arz ve toplam talep, toplam harcamalar ve çarpan mekanizması, İş çevrimleri, Para politikası, Maliye politikası, Dışa açık ekonomi ve dış ticaret.     

Temel Sigortacılık - II (SRY1002) (Z Kredi:3-0-3, AKTS: 5)

Temel Sigortacılık II dersinin amacı, öğrencileri risk yönetimi ve sigortacılık alanında temel bilgilerle donatmak, ileri düzey kavramlarla ve Türk sigorta sektöründeki kurumlarla tanışmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, sigortanın aktörlerinden olan sigorta şirketleri, aracılar, eksperler ve aktüerlerin görev ve sorumlulukları anlatılacak ve sigorta şirketlerinde tazminat ödeme süreci, sigorta teknik karşılıkları, sermaye yeterliliği ve finansal raporlama konuları ele alınacaktır. Ayrıca, Türk Sigorta Sektöründe düzenleyici ve denetleyici kurumlar, meslek kuruluşları, DASK, TARSİM, Güvence Hesabı, Sigorta Tahkim Komisyonu, SEGEM ve TSEV gibi kuruluşlar tanıtılacaktır. Böylece, öğrencilerin gelecekte gerek sigortacılıkla ilgili ileri düzey konuları gerekse sigorta branşlarıyla ilgili detayları kavrayabilecekleri teorik bir altyapıya sahip olmaları hedeflenmektedir.

Yönetim ve Organizasyon (SRY1012) (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4) 

Bu derste yönetim, organizasyon, liderlik  konu başlıklarına yer verilecektir.

Türk Dili - II  (TÜR1002) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 2)

Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak, Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri ve yazı türleri incelemeleri, diksiyon teknikleri, vurgu ve tonlama alıştırmaları.

 

İngilizce -II     (YDİ1002) (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler, Sıfatlar ve Zamirler, Sıfatların Karşılaştırılması, Sıfatlarda Üstünlük Derecesi, Yakın Geçmiş Zamanda Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri Kurma, Yakın Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman Arasındaki Farklar, Edilgen Cümle Kalıpları, Emir Cümleleri Kurma, Modalar, İsim, Sıfat ve Zarf Cümlecikleri, Gerund ve Infinitive Yapıları.

2. SINIF - 1. YARIYIL

Sigorta Muhasebesi   SRY2007 (Z Kredi:3-0-3, AKTS: 5)

Sigorta işletmelerinde Muhasebe Sistemi, Sigorta muhasebesine ilişkin düzenlemeler, Sigorta Muhasebesine ilişkin hesap planı ve finansal tablolar, Sigorta Muhasebesi ve diğer branşlardan farklılığı

Finansal Yönetim - I SRY2009 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS:5) 

Finansal Yönetim ve Fonksiyonlar, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analizde Kullanılan Teknikler, Başabaş ve Kaldıraç Analizleri, Finansal Planlama ve Kontrol, İşletme Sermayesi Yönetimi, Paranın Zaman Değeri.

Hayat Dışı Sigortaları - I SRY2005 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)

Hayat dışı branş sigortaları türlerinin, Türkiye’deki işleyişinin, konusunun, genel şartlarının, uygulanma koşullarının, teminat ve tazminat durumlarının kavranmasını sağlamak.

Ticaret Hukuku SRY2003     (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 3)    

Ticaret hukuku dalına ilişkin genel hükümler, ticari işletme, tacir ve tacir yardımcıları, ticaret unvanı, ticaret sicili, cari hesap ilişkisi, marka ve patent, haksız rekabet, ticari defterler. Şirketler hukuku (adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler) ve kıymetli evrak hukuku (poliçe, bono, çek).

İstatistik – I SRY2011 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)

Temel Kavramlar: Ana Kütle ve Örnek, Değişken, İstatistiksel Seriler, Verilerin Sınıflandırılması, Gruplandırılması, Grafikle Gösterimi, Merkezî Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık Teorisi, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini ve Güven Sınırları.        

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi - I SRY2001 (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)

Temel Yatırım Kavramları ve Yatırım Kararı     , Portföy Yönetimine Giriş, Portföy Yönetimi Teorileri, Portföy Yönetimi Süreci ve Varlık Dağılımı Analizleri, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse Senedi Yatırımları, Hisse senedi Yatırımları, Ara sınav, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Sabit Getirili Menkul Kıymet Yatırımları, Türev Yatırımlar.

Mesleki İngilizce - I  YDİ2035  (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)

English for Business, English for Presentation, English for Meeting, Anlatım, Soru-cevap, Alıştırma, Uygulama, Gösteri.

2. SINIF - 2. YARIYIL

Finansal Yönetim – II SRY2010       (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)    

Belirlilik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi, Belirsizlik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi,  Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme, Risk ve Getiri, Portföy Yönetimi, Sermaye Maliyeti, Sermaye Yapısı, Kâr payı Dağıtım Politikası, Türev Ürünler: Forward Kontratlar, Futures Kontratlar, Opsiyon ve Swap Kontratları. Değere Dayalı Yönetim ve Firma Değerinin Tespiti.

İstatistik - II   SRY2012 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)

Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, İstatistiksel Tahminleme,  İstatistiksel Karar Alma ve Hipotez Testleri, Ki-Kare Testi, Regresyon Analizi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Analizi, İndeksler, Karar Teorisi.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi - II SRY2002 (Z Kredi: 2-0-2, AKTS: 4)

Türev Yatırımlar, Alternatif Yatırımlar, Portföy Yönetimi Sektörü ve şirketleri tanıtımı, Portföy Yönetim Stratejileri, Performans Ölçümü, Ara Sınav, Risk Yönetimi, , Örnek Uygulamalar

Hayat Dışı Sigortaları - II      SRY2006 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 6)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolları Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası –Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, İşveren Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası-Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, Asansör Sorumluluk Sigortası-Ürün Sorumluluk Sigortası, İşletme Sorumluluk Sigortaları ve Ürün Sorumluluk Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortaları, Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortası.

Sağlık Sigortaları        SRY2008 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)           

Sağlık sigortası hakkında bilgi, poliçe düzenleme gibi mesleğe ait eğitim çalışmalarını kapsayan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Davranış Bilimleri      SRY2004 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 3)

Bu derste, davranış bilimleri, savunma mekanizmaları, davranış bilimleri metotları, davranış düzlemi, statü ve roller ile stres yönetimi anlatılacaktır. Davranış Bilimlerinin Tanımı ve Gelişmesi, İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve İhtiyaçların Karşılanması, Savunma Mekanizmaları ve Normal Dışı Davranışlar, Sosyal Kurumların İnsan Davranışındaki Yeri Ve Önemi, Kültürün Tanımı, Çeşitleri ve Kapsamı, Kültür Değişimleri Ve Davranış, Sosyal Çözülme ve kitle Kültürü, Kişilik kavramı ve kişilik oluşumu, Kişilik teorileri ve tipleri, Bilinçaltı kişilik özelliklerinin davranışsal yönleri, Sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, Kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçleri, İnsan Davranışlarının motivasyonu, Stres yönetimi ve davranış.

 

 

Mesleki İngilizce – II YDİ3012 (Z Kredi: 3-0-3, AKTS: 4)          

Bu dersi alan öğrencilerin İngilizce teknik kelimeler bilgisine sahip olmaları, dinlediklerini anlamaları, karşılıklı konuşabilmeleri, okuduklarını anlamaları, mesleki bilgiyi yazılı ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. English for Business, English for Presentation, English for Meetings

3. SINIF - 1. YARIYIL

Mesleki Seçmeli Dersler - MSD3001 I (3 saatlik ders seçilecektir)

Sigorta Matematiği – I SRY3009 (S Kredi: 3-0-3, AKTS: 5)

Sigorta ekonomisi, faiz hesapları/ Hayat sigortası: hayatta kalma dağılımları ve hayat tabloları, hayat sigortası ve hayat annuteleri.

Sigorta Pazarlaması – I SRY3011      (S Kredi: 3-0-3 AKTS: 5)

Sigorta pazarlamasına giriş, Pazarlama Teknikleri, Etkin Dinleme, Müşteri davranışları, Müşteri İkna teknikleri, Olay çalışması, Hayat sigortası ürünlerinin Pazarlanması.

Sorumluluk Sigortaları SRY3013      (S Kredi: 3-0-3AKTS: 5)      

Sorumluluk Sigortaları’nın sigorta tekniği açısından içeriği, ülkemizdeki güncel uygulamaları, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu araçlar ihtiyari mali sorumluluk sigortası, yeşil kart sigortası, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, işveren sorumluluk sigortası, 3. şahıs sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası ve diğer sorumluluk sigortaları’nın konusu, kapsamı, teminatları, mevzuatı, tarifeleri ve uygulama esasları, sorumluluk sigortalarının diğer sigorta türlerinden farklı yönleri.

Ekonometri 1 SRY3015 (S Kredi : 3-0-3 AKTS: 5)           

Ekonometrinin Tanımı, Kapsamı, Amaçları; Temel İstatistik Kuralları, Temel Matematiksel İşlemciler, Matrisler Ve Determinantlar, Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler, Ekonometrik Araştırmalarda Kullanılan Temel Fonksiyonel Kalıplar, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli.

Sigorta Hukuku – I SRY3007 (Z Kredi: 3-0-3 AKTS:6)

Sigorta hukukunun temel kavramlarını tanıtmak, toplumsal yaşamda sigorta hukukunun yerini ve önemini tespit etmek, sigorta şirketleri, sigorta araçları, sigorta sözleşmesi gibi konularda bilgiler verilmektedir.

Hayat Sigortaları SRY3003    (Z Kredi: 3-0-3 AKTS:6)     

Zarar sigortaları, Yangın sigortaları, Nakliyat sigortaları, Makine montaj sigortaları, Tarım sigortaları, Sağlık sigortaları, Hırsızlık sigortaları, Cam kırılma sigortaları, Kredi sigortaları, Zorunlu deprem sigortaları, Kara Taşıtları Kasko Sigortaları, Ferdi kaza sigortaları, Yıllık Gelir Sigortası-Kar Kaybı Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası-Seyahat Sağlık Sigortası.

 

Özel Emeklilik Sistemleri     SRY3001 (Z Kredi: 4-0-4 AKTS:7)

Bireysel emeklilik sistemi ve şirketleri ile ilgili genel bilgi sahibi olmak Bireysel emeklilik sisteminin ekonomideki yerini ve önemini kavrayabilmek Bireysel emeklilik sisteminin yatırım fonlarının işleyişini çözümlemek

Risk Analizi ve Yönetimi - I SRY3005 (Z Kredi: 3-0-3AKTS:6)

Risk, riskin belirlenmesi, risk yönetim süreci, sigortacılıkta risk yönetimi, Risk Yönetimi ihtiyacı ve Finansal skandallar, Risk Yönetiminde Temel İstatistik ve Ekonometri Teknikleri, SolvencyI-Solvency II, Riske Maruz Değer, Backtesting, Stres Testi ve Senaryo Analizleri, Kredi Riski ve Kredi Risk Ölçüm Teknikleri, Operasyonel Risk ve Operasyonel Risk Ölçüm Teknikleri, Forward-Futures Kontratlar ile Risk Yönetimi, Opsiyonlar ile Risk Yönetimi, Entegre Risk Yönetimi

 

3. SINIF - 2. YARIYIL

Mesleki Seçmeli Dersler - II MSD3002 (3 saatlik ders seçilecektir)

Sigorta Matematiği - II SRY3010     (S Kredi: 3-0-3 AKTS 5)      

Net primler, net prim karşılıkları/ Mal sigortası: hasar tabloları, muhtelif mal sigortalarına ait net primler

Sigorta Pazarlaması - II SRY3012     (S Kredi: 3-0-3 AKTS: 5)     

Bireysel Emeklilik Sigortası ürünlerinin pazarlanması, Sağlık Sigortası ürünlerinin Pazarlanması, Elementer sigorta ürünlerinin pazarlanması, Yeni satış ve dağıtım kanalları, Kampanya, CRM, çarpraz satış, ödül sistemlerinin yönetimi.

Bankasürans SRY3014  (S Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Bankasürans ve uygulamaları ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.           

Ekonometri - II SRY3016     (S Kredi: 3-0-3 AKTS:5)      

Doğrusal Regresyon Modelinde Varsayımlar; Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlantı ve İçsellik, Kukla Bağımsız Değişkenli Modeller, Gecikmeli Regresyon Modelleri, Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller, Model Seçim Kriterleri, Zaman Serileri, Durağan Zaman Serileri, Durağan Olmayan Zaman Serileri, Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi, Panel Veri Analizi; Havuzlanmış Panel Veri Modeli , Sabit ve Tesadüfi Etkiler Modelleri, Dinamik Panel Veri Modelleri.

Nakliyat ve Lojistik Sigortaları SRY3002    (Z Kredi : 4-0-4 AKTS:6)    

Nakliyat Sigortalarının tüm alt branşlarına yönelik detaylı bilgi vermektir. Nakliyat Sigortaları derslerinde Nakliyat Branşı altında bulunan sigorta ürünlerinin özellikleri anlatılacaktır. Nakliyat Sigortalarının temel prensiplerinin yorumları verilecek ve bu prensiplerin Türk Sigorta sektöründeki uygulamaları ele alınacaktır. Öncelikle Nakliyat Emtea Sigortaları ve ardından sırasıyla Kıymet Sigortaları, Tekne Sigortaları, Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları ve diğer sorumluluk sigortalarının (Gemi Onarımcıları, Marina İşletmecileri, Liman Operatörleri Sorumluluk Sigortaları v.b.) özellikleri ele alınacaktır. Dersler sırasında bu sigorta türlerine ait genel şartlar, özel şartlar ve klozlar, teminat kapsamları, fiyatlandırma ve hasar uygulamaları anlatılacaktır. Ayrıca Nakiyat Sigortalarına özgün terimler hakkında da bilgi verilecektir.

Sigorta Hukuku - II SRY3008 (Z Kredi: 3-0-3 AKTS:6)   

Özel sigorta hukukunun genel çerçevesi, sigorta ve risk kavramı, zarar ve meblağ sigortası ve diğer sigorta çeşitleri, sigorta sözleşmesi, kurulması, çeşitleri, unsurları, sona ermesi, hak ve borçları, mal sigortaları, can sigortaları, sorumluluk sigortaları incelenerek, sigorta hukuku alanında en temel bilgiler verilmektedir.

Risk Analizi ve Yönetimi - II SRY3006 (Z Kredi: 3-0-3 AKTS:6) 

Risk ve fayda kavramı, riskin ölçülmesi, risk ve beklenen getiri, risk ve farklılaştırması, yatırım planlaması, stokastik süreçler (Markov zinciri), senaryo analizi, simülasyon analizi, matlab uygulamaları.

Reasürans Teknikleri SRY3004 (Z Kredi: 3-0-3 AKTS:7)

Genel olarak reasürans, İhtiyari Reasürans, Bölüşmeli - Otomatik Reasürans anlaşmaları; Kotpar anlaşmaları, Eksedan anlaşmaları, İhtiyari anlaşmalar, Kotpar - Eksedan karışımı anlaşmalar, Bölüşmeli - Eksedan karışımı anlaşmalar, Bölüşmeli - Otomatik reasürans anlaşmasının ortak hükümleri. Bölüşmesiz Reasürans anlaşmaları; Hasar Fazlası Reasürans, Hasar Oranı Reasürans. Pool Anlaşmaları, Reasürans Uygulamaları.

4. SINIF - 1. YARIYIL

MSD4001       Mesleki Seçmeli Dersler - III (6 saatlik ders seçilecektir)

Satış Teknikleri SRY4009 ( S Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Satış Gücü Kavramı; Satış Gücü Yönetimi; Satış Yönetimi ve Faaliyetlerinin Planlanması; Satış Gücünün Örgütlenmesi; Talep Ölçümü ve Satış Takvimi; Satış Bütçeleri; Satış Kotaları ve Satış Kotalarının Düzenlenmesi; Satış Bölgelerinin Oluşturulması; Satış Gücü Temsilcilerinin Seçimi ve Eğitimi; Satışçıların Ücretlendirilmesi; Satışçıların Güdülenmesi; Talep Ölçümü ve Tahmini; Satış Potansiyeli; Firma Potansiyeli; Satış Tahmini; Kullanılan Yöntemler; Bölge Temeline Göre Satış; Ürün Temeline Göre Satış; Stratejik Satış Planlaması; Satış Süreci: Hazırlama, Satış konuşması ve safhaları, İtirazları karşılama, Satışı gerçekleştirme, Takip ve kontrol; Satış Yönetiminin Ahlaki ve Yasal Boyutları. Satış, satıcı ile alıcı arasında yapılan etkileşim sonucu bir malın veya hizmetin alıcıya verilmesi, bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlemdir. Dersimizin içeriği de satıcı ile alıcı arasındaki etkileşimi doğru kurgulayarak kavram olarak müşteri ,kimler bizim için müşteridir müşteriye nasıl ulaşabiliriz ,müşteriyle iş sürecimizi nasıl yönetiriz doğru yöntem ve zamanlama nedir, iyi bir satış süreci nasıl yönetilir.

AB de Sigortacılık SRY4011 (Kredi :3-0-3 AKTS:5)

Türk Sigortacılık sektörü ile AB sigorta sektörünü karşılaştırır. AB sigorta sektörünün büyüklüğü ve geleceğine yönelik projeksiyonlar oluşturur. AB sigorta sektöründe vergileme ve denetim konularını yorumlar. AB sigorta sektörünü değerlendirir. AB’ni, AB hukukunu ve kurumlarını tanır.

 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi   SRY4013 (Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi.

Küresel Stratejiler SRY4015            (Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Bu ders kapsamında küreselleşmenin tanımı, gelişimi ve farklı alanlara etkileri ile strateji ve liderlik kavramlarının nasıl etkilediği incelenecektir. Küresel anlamda strateji oluşturma, uygulama ve liderlik etme olguları küresel örnekleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Etkili İletişim ve Beden Dili SRY4017 (Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açsından önemi ve işlevi. İletişim Nedir, İletişim Çeşitleri,  İletişim Süreci, Etkili ve Güzel Konuşma, Etkin Dinleme, İletişim çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları, İletişim çeşitleri... Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları, İletişim sizinle başlar: İnsan tabiatını tanıma, Kendini anlatma penceresi: Etkili ve güzel konuşma, İyi bir dinleyici olma: Etkin dinleme, İletişimin altın anahtarı: Empati, İletişimde ilk izlenim ve önemi, Beden dili-sözsüz iletişim nedir? Niçin önemlidir?, Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm, İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler, Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları.

Sigorta Aracıları Yönetimi     SRY4005 (Kredi: 3-0-3 AKTS:6)

Sigorta sektörü ile ilgili genel bilgiler, sigorta sektörü ile ilgili yasal mevzuatın yönetime etkisi, sigorta sektöründe risk yönetimi, küreselleşme ve küresel stratejilerin sigorta sektörüne yansımaları, sigorta sektöründe kalite yönetimi, sigorta sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi, sigorta sektöründe iş değerleme, sigorta sektöründe Solvency'nin etkileri, sigorta sektöründe rekabet, sigorta işletmelerinin organizasyon yapısı, AB sürecinde türk sigorta sektörü, ab sürecinde Türk sigorta sektörü sorunları, AB sürecinde Türk sigorta sektörü sorunları ve çözüm önerileri, genel değerlendirme.

Hasar Uygulamaları   SRY4003 (Kredi : 3-0-3 AKTS:7)

Hasar ihbarından hasar dosyasının sonuçlandırılarak ödenmesine kadar geçen sürecin branşlar bazında anlatımı. hasar yönetiminin şirketler açısından önemi, yıllar bazında değişen hasar organizasyon yapısı. eksper nasıl olunur, eksperlerin görevleri, eksper atama kriterleri. oto branşında anlaşmalı servis sisteminin faydaları ve nasıl yönetildiği. hasar muhasebesi, hasar prim oranı hesabı, karşılık ayırma sistemi. tüm bu konular örneklemeler yolu ile uygulama ve teori açısından ele alınmaktadır.

Sigorta Etiği ve Profesyonellik SRY4007     (Kredi: 3-0-3 AKTS:6)

Etiğe Giriş, Tarihsel gelişim süreci içindeki etiğe bakış, Mesleki Etik, Sigortacılık Etiği.

 

 

 

Araştırma ve Raporlama Teknikleri SRY4001        (Kredi :3-0-3 AKTS:6)

Bilgi ve bilim kavramı; Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri, 
araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesi.

4. SINIF - 2. YARIYIL

Mesleki Seçmeli Dersler - IV MSD4002     (6 saatlik ders seçilecektir)

Sosyal Güvenlik Sistemleri   SRY4010 (Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Sosyal güvenliğin tanımı, amacı, tarihsel gelişimi, emeklilik sistemlerindeki temel kavramlar, ülke karşılaştırmalarında kullanılabilecek veriler, ülkemizdeki sosyal güvenlik sorunları, sosyal güvenlik reformunun bileşenleri ve yapılan temel değişiklikler. Sosyal Güvenlikte emeklilik ve emeklilik zamanı hesaplamaları.

Kalite Yönetimi Sistemi SRY4012    (Kredi: 3-0-3 AKTS:5)

Kalite kavramı, Kalite kavramı, Standart ve  standardizasyon, Standart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli

Finansal Piyasalar ve Kurumlar SRY4014 (Kredi : 3-0-3AKTS:5)

Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.

Olasılık Teorisi SRY4016 (Kredi 3-0-3 AKTS:5)

Birleşik (ortak) dağılımlı rassal değişkenler; iki boyutlu kesikli rassal değişkenler, iki boyutlu sürekli rassal değişkenler, beklenen değer, varyans ve özellikleri, koşullu beklenen değer, koşullu varyans, kovaryans ve özellikleri, korelasyon katsayısı, süreksiz olasılık dağılımları; bernoullı dağılımı, binom dağılımı, poısson dağılımı, geometrik dağılım, negatif binom (pascal) dağılımı, hipergeometrik dağılım, çoklu binom dağılımı, çoklu hipergeometrik dağılımı, sürekli olasılık dağılımları; düzgün dağılım, üssel dağılım, normal dağılım, olasılık dağılımlarında yaklaştırma; binom dağılımının poisson dağılımına yaklaştırılması, binom dağılımının normal dağılıma yaklaştırılması, poisson dağılımının normal dağılıma yaklaştırılması, hipergeometrik dağılımın binom dağılımına yaklaştırılması.

Sigortacılıkta Bilgi İşlem       SRY4006        (Kredi: 2-0-2 AKTS: 6)

Sigortacılıkla kullanılan paket programlar ve kullanımı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Hesap açma, işlem takibi, paket program kurulumu, poliçe işlemleri, kambiyo işlemleri, hasar işlemleri ve diğer sigorta işlemleri anlatılmaktadır.

Sunum Teknikleri ve Uygulamaları SRY4002         (Kredi: 3-0-3 AKTS:6)

Sunum nedir, sunum yapmaya nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarız? Sunumu oluşturan temel unsurlar: Siz, dinleyicileriniz, mesajınız ve araçlarınız. Sunum heyecanıyla baş etme yöntemleri. Sunum tekniklerine giriş. Sunumdan önceki hazırlık süreci. Planlama (giriş, sunum, özet, kapanış) Etkili sunum yapma yöntemleri, ikna teknikleri. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Kendimizi tanımak. İzleyiciyi tanımak. Sunum yapanların ortak dili: Beden dili, jest ve mimikler. Sunum araçları. Powerpoint, storyboard, photoboard. Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak. Öğrencilerin, ekiplere ayrılması. Sunum konularının belirlenmesi.

Girişimcilik ve Yenilikçilik SRY4008 (Kredi: 2-2-3 AKTS:6)

Girişimcilik Nedir? Kablosuz Haberleşme ve İnternet Devrimi, Silikon Vadisi Tarihi, Web Risk Yatırımı, Risk Yatırımının Ekonomiye Etkisi, İş Planı Hazırlama ve Sunma, Finansal Hazırlama Organizasyon ve Takım, Yatırım Alma ve Hukuki Dokümanlar, Yönetim Kurulu Oluşturma ve Yönetme, Girişimcilikte Kullanılan Terimler, ve Sıkça Sorulan Sorular Girişimcinin Zihin Yapısı Yeni Yenilik Dalgaları Yenilenebilir Enerji ve Sağlık Bilimlerindeki Gelişmeler

Tarım Sigortası          SRY4004        (Kredi 3-0-3 AKTS:  7)

Tarım sigortası ve tarımsal risk kavramının tanımı, tarımda risk yönetimi ve tarımsal riskler, Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi, tarım sigortasında hasar, prim hesap yöntemleri ve uygulanışı, tarım sigortalarının genel ekonomik hedefleri, uygulanışları ve organizasyon şekilleri, Türkiye'de tarım sigortası uygulamasındaki sorunlar ve bunların olası çözümleri.

 

 

 

Yukarı